Εκπόνηση Μελετών

Μελέτη Εγκαταστάσεων

Η CGN διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα εκπαιδευμένο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών καθώς και τεράστια εμπειρία στον τομέα της μελέτης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, θέρμανσης και κλιματισμού, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. Έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε επιτυχημένες μελέτες τόσο για ιδιώτες όσο και επαγγελματίες, δίνοντας εγγυημένες λύσεις.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την κατασκευή παντός τύπου κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι μελέτες παρέχουν όλα τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες προκειμένου να κατασκευαστούν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιριακού με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο, και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο μέλημά μας η ασφάλεια και η ορθή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με τον οικονομικότερο τρόπο. Το εύρος των κτηριακών εγκαταστάσεων για τις οποίες αναλαμβάνουμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εκτείνεται τόσο από επίπεδο διαμερισμάτων όσο

Μελέτες θέρμανσης

Οι μελέτες θέρμανσης περιλαμβάνει 2 βασικά στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τις όλους τους υπολογισμούς των θερμικών απωλειών μιας κατοικίας. Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα υπολογιστεί η ισχύς που θα πρέπει να διαθέτει το σύστημα θέρμανσης που θα τοποθετηθεί. Στο δεύτερο στάδιο, αφού γίνει η επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας προβαίνει στη μελέτη όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος αυτού. Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες μετρήσεις των διαστάσεων από τις σωληνώσεις, τα σώματα, τους κυκλοφορητές κλπ. Οι μελέτες αυτές παίζουν καθοριστικό ρόλο αφού από αυτές θα εξαρτηθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος θέρμανσης που τοποθετήθηκε στο χώρο σας.

Μελέτες Πυρόσβεσης

Το καταρτισμένο προσωπικό της εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης μελετών πυρόσβεσης καθώς και όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς των μέτρων πυροπροστασίας. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την εκπόνηση τόσο ενεργητικών όσο και παθητικών μελετών πυροπροστασίας καθώς και την διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στα τμήματα πυρασφάλειας. Οι μελέτες πυρόσβεσης αποτελούν μια απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Μελέτες Φυσικού Αερίου

Η σύνδεση μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις με αυτόνομη είτε κεντρική θέρμανση, απαιτεί την υποχρεωτική σύνταξη μηχανολογικής μελέτης φυσικού αερίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια εταιρεία για έγκριση. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη για την εγκατάσταση φυσικού αερίου τόσο κατοικιών όσο και επαγγελματικών χώρων – βιομηχανιών. Επιπρόσθετα, εκτός της μελέτης για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει και την πλήρη επίβλεψη της κατασκευής καθώς και την διεκπεραίωση του Φακέλου σας στην εταιρεία παροχής φυσικού αερίου.

Μελέτες Κλιματισμού

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού έχουν προσαυξημένες απαιτήσεις και η επιλογή του κατάλληλου για εσάς συστήματος εξαρτάται κυρίως από τις δικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις του χώρου σας. Η ορθή επιλογή λοιπόν του κατάλληλης εγκατάστασης απαιτεί την εκπόνηση μια ολοκληρωμένες μελέτης κλιματισμού, προκειμένου να καταμετρηθούν οι ανάγκες του χώρου και να υλοποιηθεί η πλέον κατάλληλη και οικονομική λύση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία προσφορά